Dostęp do kształcenia zawodowego

Kształcenie się jest warunkiem niezbędnym dla integrowania się osób niepełnosprawnych ze społeczeństwem. Stanowi przesłankę do podejmowania różnych form aktywności – w tym zawodowej – pozwalających na budowę w pełni normalnych stosunków społecznych łączących te osoby ze światem ludzi pełnosprawnych i uzyskanie samodzielności życiowej (w takim rozmiarze, na jaki pozwalają obiektywne warunki). Sens takiej polityki najlepiej oddaje wypowiedź jednego z pracowników administracji samorządowej z Gdyni:

O to chodzi, żeby […] edukacja prowadziła do samodzielnego życia, dawała szansą znalezienia pracy w mniejszym lub większym wymiarze czasu pracy. Bo to niekiedy może być niewielki wymiar czasu, ale by dawał kontakt z ludźmi, by dawał poczucie pożyteczności.

Polska jest krajem o stosunkowo bogatej tradycji w dziedzinie edukacji osób niepełnosprawnych. Znajduje to odzwierciedlenie w istniejącym układzie instytucji oświatowych oferujących osobom niepełnosprawnym zdobywanie wykształcenia dostosowanego poziomem i typem do charakteru ich niepełnosprawności (zobacz rysunek 1, obrazujący mapą instytucji oświatowych oferujących osobom niepełnosprawnym możliwości kształcenia się).

Założeniem, które przyświeca osobom odpowiedzialnym za budowanie struktur edukacyjnych dla osób niepełnosprawnych jest to, iż w celu zapewnienia prawidłowego przygotowania tych osób do wejścia na rynek pracy, niezbędne jest zagwarantowanie wysokiego poziomu edukacji już na etapie przedszkola, szkoły podstawowej i gimnazjalnej. W takich miastach, jak Gdynia, Poznań czy Wrocław, podejmowanych jest obecnie wiele działań mających na celu realizację tego założenia. Biorąc pod uwagę nauczanie młodzieży niepełnosprawnej na interesującym nas poziomie – w zakresie szkoły średniej i wyższej, widoczne jest duże zaangażowanie w kreowanie takiego systemu, aby umożliwiał on zdobycie młodym osobom niepełnosprawnym jak najwyższych kwalifikacji. Problemem jest jednak zróżnicowanie oferty edukacyjnej w zależności od tego, z jakim rodzajem niepełnosprawności mamy do czynienia. Dobrze tę sytuację charakteryzuje wypowiedź jednego z informatorów z Gdyni:

Zostaw komentarz