Archive for the ‘Niepłnosprawni’ Category

Rozwiązania prawne przy aktywizacji zawodowej

a niską aktywność zawodową osób niepełnosprawnych ma niebagatelny wpływ także postawa samych osób niepełnosprawnych. Pomimo różnorodnych możliwości, jakie stwarza im system prawny i polityka państwa, nie decydują się oni na zatrudnienie z obawy przed utratą (zawieszeniem, zmniejszeniem) stałego i pewnego źródła dochodu, jakim jest renta. Niskopłatna praca (w przypadku niektórych elastycznych form zatrudnienia) nie jest wystarczającą zachętą do poniesienia takiego ryzyka. Do takich osób najtrudniej dotrzeć z odpowiednią propozycją, ponieważ decyzja o podjęciu zatrudnienia uzależniona jest od ich wewnętrznej postawy, a nie oferty, z jakiej mogą skorzystać.

Read the rest of this entry »

Rozpoznanie szans zawodowych młodych osób niepełnosprawnych

W badaniach organizacji lokalnych, działaniach i sposobach myślenia ich przedstawicieli o zatrudnieniu młodych osób niepełnosprawnych ten wątek był dla nas istotnym czynnikiem wyjaśniającym zachodzące procesy na rynku pracy.

Read the rest of this entry »

Umowa na okres próbny

Istota umowy na okres próbny polega z jednej strony na poznaniu przez pracodawcę pracownika pod kątem jego przydatności na danym stanowisku pracy, uwzględniając uzdolnienia i kwalifikacje, z drugiej – na weryfikacji oczekiwań samego pracownika co do przyszłej pracy. Strony mają swobodę w zastosowaniu danej umowy, która może poprzedzać zawarcie każdej innej. Występują w niej jednak pewne ograniczenia: z jednym pracownikiem można zawrzeć tylko jedną umowę na okres próbny, poza tym czas jej trwania nie może być dłuższy niż trzy miesiące. Należy zwrócić uwagę na to, że czas zatrudnienia biegnie niezależnie od przerw w pracy spowodowanych nieprzewidzianymi okolicznościami, na przykład chorobą pracownika. Nie ma jednak przeszkód, aby okres ten był krótszy. Umowa zostaje rozwiązana z upływem terminu, na jaki została zawarta, chyba, że uległa wcześniejszemu wypowiedzeniu, rozwiązaniu bez wypowiedzenia, rozwiązaniu na mocy porozumienia stron lub wygaśnięciu. Jeżeli strony podjęły decyzje o kontynuacji zatrudnienia powinny zawrzeć jedną z trzech umów: na czas nieokreślony, określony, lub na czas wykonywania określonej pracy.

Read the rest of this entry »

Umowa zlecenia

Przez umowę zlecenia (zgodnie z artykułem 734 KC) przyjmujący zlecenie zobowiązuje się do dokonania określonej czynności prawnej dla dającego zlecenie. Często jednak zdarzają się zlecenia dotyczące czynności faktycznych, na przykład świadczenia usług sprzątania, nauczania, które nie mają charakteru wyłącznie czynności prawnych. Do nich stosuje się artykuł 750 KC wskazujący, że do umów o świadczenie usług stosuje się odpowiednio przepisy o zleceniu. Umowa zlecenia jest umową starannego działania, czyli nie obejmuje jego ostatecznego efektu.

Read the rest of this entry »

Ustawa o zatrudnieniu niepełnosprawnych

Urzędy są niechętne zmianom przepisów, nawet gdyby mogłyby poszerzyć i ułatwić im możliwości w pracy i działaniu. Natomiast zdecydowanie negatywnie oceniano niestabilność prawa. Ten wątek silnie wystąpił także w badaniach monograficznych powiatów.

Read the rest of this entry »

Wady systemu kształcenia osób niepełnosprawnych

Wśród braków i słabych punktów systemu kształcenia zwracano uwagę na trzy najbardziej znaczące: 1) rolę odpowiednio wczesnej diagnozy i ustalenia przyszłej ścieżki przygotowania zawodowego dla niepełnosprawnego, 2) znaczenie uzyskania ciągłości między szkołą a pierwszą pracą, 3) wagę przygotowania podstaw do ewentualnego, późniejszego przekwalifikowania zawodowego. Po pierwsze, wskazywano na potrzebę odpowiednio wczesnego wyboru ścieżki przygotowania zawodowego dla młodego niepełnosprawnego.

Read the rest of this entry »

Współpraca pomiędzy instytucjami publicznymi

Ciekawy przykład tego, jak można rozwiązać ten problem dostarcza samorząd Gdyni. Pracownicy podmiotów realizujących zadania na rzecz osób niepełnosprawnych zauważają, iż w tej dziedzinie nie wystarczy jedynie wywiązywanie się z zadań ustawowych. Potrzebna jest zmiana postaw, szczególnie jeśli posiada się tak ogromny potencjał możliwości, jak urząd pracy. Odpowiednie zaplanowanie kursów, szkoleń oraz staży, odpowiednia mobilizacja pracodawców do zatrudnienia osób niepełnosprawnych mogłaby przynieść nieocenione korzyści. Tu całe działanie wobec omawianej grupy społecznej spoczywa na osobie zatrudnionej do obsługi osób niepełnosprawnych oraz na doradcy zawodowym. To, zdaniem rozmówców, jeszcze za mało.

Read the rest of this entry »

Wypożyczenie pracownika

Zgodnie z artykułem 1741 § 1. Kodeksu Pracy pracodawca może wypożyczyć swojego pracownika (za jego zgodą wyrażoną na piśmie), aby wykonywał pracę u innego pracodawcy (na podstawie zawartego z nim porozumienia). W tym celu udziela mu bezpłatnego urlopu, który wlicza się do okresu pracy, od którego zależą uprawnienia pracownicze u dotychczasowego pracodawcy. Natomiast pracownik i nowy pracodawca zawierająze sobą terminową umowę o pracę. Ten ostatni ponosi również ryzyko prawidłowego wykonania pracy. Może to być sposób na uniknięcie zwolnień w momencie, kiedy pracodawca doświadcza przejściowych trudności finansowych (na przykład spadku zamówień). Wypożyczając pracowników, nie rozwiązuje z nimi definitywnie stosunku pracy, pozostawiając sobie możliwość zatrudnienia ich w przyszłości.

Read the rest of this entry »

Zakres elastycznej organizacji czasu pracy

Podsumowując otrzymane wyniki badań dotyczące upowszechnienia nietypowych form zatrudnienia i rozwiązań w zakresie elastycznej organizacji czasu pracy należy podkreślić, że wiele z nich jest postrzeganych przez pracowników Powiatowych Urzędów Pracy jako szansa na zwiększenie aktywności zawodowej młodych osób niepełnosprawnych. To istotne formy wzbogacenia oferty rynku pracy, zwłaszcza w rejonach wysokiego bezrobocia, w powiatach ziemskich, w których rynek pracy jest bardzo ubogi. Większa przychylność dla rozwoju tych form w powiatach ziemskich niż w powiatach grodzkich i z niskim bezrobociem może wynikać z przekonania pracowników urzędów pracy, że należy wdrażać wszystkie rozwiązania, które nawet w niewielkim stopniu mogłyby zmienić sytuację zawodową młodzieży niepełnosprawnej. Elastyczne formy są ponadto postrzegane jako szansa na uzyskanie legalnych dochodów z pracy, poza szarą strefą. Argumenty za ich rozwojem i rozwiązaniami w zakresie elastycznej organizacji czasu pracy wynikają z przekonania, że „typowe” formy zatrudnienia dla wielu osób niepełnosprawnych są trudne do utrzymania, na przykład ze względu na stan zdrowia. Dla wielu pracodawców są one często zbyt kosztowne, zwłaszcza w wypadku niepewnej koniunktury. Należy podkreślić, że argument ekonomiczny jest dla pracodawców podstawowym kryterium decydującym w podjęciu decyzji o zatrudnieniu osoby niepełnosprawnej. W badaniach PFRON z 2004 roku, które objęły wszystkie samorządy powiatowe w Polsce, przesłanki ekonomiczne okazały się podstawową determinantą przesądzającą o zatrudnieniu osób niepełnosprawnych nie tylko w firmach z otwartego i chronionego rynku pracy, lecz także w jednostkach administracji publicznej16. Sądzić należy, że pracodawcy byliby bardziej skłonni zatrudniać młode osoby niepełnosprawne, gdyby mieli większą elastyczność w zakresie ich zatrudniania.

Read the rest of this entry »

Zatrudnienie niepełnosprawych w szarej strefie

W powiatach ziemskich w porównaniu do powiatów grodzkich6 częściej wybierano kategorię brak zapotrzebowania w odniesieniu do takich form, jak: telepraca (62,1% i 38,7%)7 i zatrudnienie przez agencję pracy tymczasowej (66,2% i 45,2%)8. Upowszechnienie telepracy związane jest z rozwojem infrastruktury telekomunikacyjnej. W Polsce jest ona znacznie lepiej rozwinięta

Read the rest of this entry »

Zatrudnienie pracownicze

Zatrudnienie pracownicze dotyczy pracowników zatrudnionych na podstawie regulacji zawartych w Kodeksie Pracy14. Umowy terminowe zaliczane są do najczęściej wykorzystywanych elastycznych form zatrudnienia. Kodeks Pracy wymienia cztery rodzaje umów o pracę: umowa o pracę na czas nieokreślony, na czas określony, na czas wykonywania określonej pracy, na okres próbny. Poza tym, nowelizacja Kodeksu Pracy z dnia 26 lipca 2002 roku wprowadziła umowę na czas zastępstwa pracownika. Wszystkie te umowy, poza umową na czas nieokreślony, są umowami terminowymi. Osoby zatrudnione na ich podstawie nie korzystają z takiej ochrony, jaka przysługuje zatrudnionym na umowę na czas nieokreślony – czyli uzasadnienia wypowiedzenia stosunku pracy i wymogu przeprowadzania w tej sprawie konsultacji związkowych (artykuł 38 KP).

Read the rest of this entry »

Zatrudnienie socjalne

Zatrudnienie socjalne zostało uregulowane w ustawie o zatrudnieniu socjalnym. Skierowane jest do osób, które podlegają wykluczeniu społecznemu i ze względu na swoją sytuację życiową nie są w stanie własnym staraniem zaspokoić swoich podstawowych potrzeb życiowych i znajdują się w sytuacji powodującej ubóstwo oraz uniemożliwiającej lub ograniczającej uczestnictwo w życiu zawodowym, społecznym i rodzinnym81. Są to na przykład bezdomni (realizujący indywidualny program wychodzenia z bezdomności), uzależnieni od alkoholu (którzy ukończyli program psychoterapii w zakładzie lecznictwa odwykowego), uzależnieni od narkotyków lub innych środków odurzających (którzy ukończyli program terapeutyczny), chorzy psychicznie, długotrwale bezrobotni (powyżej 24 miesięcy), zwalniani z Zakładów Karnych (mający trudności w integracji ze środowiskiem), oraz uchodźcy (realizujący indywidualny program integracji). Dana regulacja nie jest bezpośrednio skierowana do osób niepełnosprawnych, ale mogąz niej skorzystać, jeżeli należą do jednej z wymienionych grup.

Read the rest of this entry »

Zdanie pracowników PUP

Kształci się tam ludzi w takich zawodach, jak ciastkarz, kucharz a nie ma innych ofert, bo ileż może być tych kucharzy czy ciastkarzy (powiat skarżyski). Zdaniem pracowników Powiatowego Urzędu Pracy rynek pracy nie jest w stanie wchłonąć takiej liczby pomocy kuchennych (powiat Stargard Szczeciński). Mamy mnóstwo osób po prawie, po administracji, z wyższym wykształceniem, ale nam nie tacy ludzie są potrzebni, to jest zakład produkcyjny (przedstawiciel pracodawców, powiat sokolski).

Read the rest of this entry »