Analiza czynnikowa

Każdy z tych modeli aktywizacji miał inne uwarunkowania. Wysoka ranga dla dwu pierwszych modeli aktywizacji nie wiązała się z typem powiatu i charakterem jego rynku pracy, ale raczej z preferowanym modelem zatrudnienia niepełnosprawnych, na jakim rynku pracy powinni pracować i ze stereotypowym ich wizerunkiem20. Wpływała także na kierunki współpracy instytucjonalnej. Natomiast nie pojawił się związek preferencji dla użycia różnych instrumentów aktywizacji zawodowej z percepcją braków umiejętności ważnych dla rynku pracy – jak, przykładowo, wysoka ocena skuteczności szkoleń i innych form podnoszenia kwalifikacji z lokowaniem trudności w zatrudnieniu w brakach kwalifikacji zawodowych osób niepełnosprawnych.

Analiza czynnikowa dzieli badany zespół wskaźników na grupy silnie skorelowane między sobą, a relatywnie słabiej skorelowane z pozostałymi wskaźnikami danego zespołu. Zależności wskazywane w tej części pracy są oparte na analizie korelacji liniowej Pear- sona. Ze względu na dużą rolę miejskiego charakteru powiatu dla analizowanego zjawiska zmienna ta została zastosowana jako zmienna kontrolna dla uniknięcia korelacji pozornych.

Wyższa waga dla narzędzi związanych ze wspieraniem potencjalnych pracodawców i dalszej nauki niepełnosprawnych na poziomie szkoły wyższej wiązała się z postrzeganiem u osób niepełnosprawnych wyższych kwalifikacji i umiejętności społecznych, chęci do podejmowania pracy i do udziału w szkoleniach, a rzadszym przypisywaniem im postaw roszczeniowych. Wyżej oceniano także szansę ich zatrudnienia pod warunkiem, że mieli wykształcenie wyższe lub zawodowe. Lepiej oceniano szanse zatrudnienia osób z niepełnosprawnością umiarkowaną lub mało widoczną. Zarazem wyżej szacowano zapotrzebowanie na pracę w niepełnym wymiarze lub na zlecenie na lokalnym rynku, a jako korzystne dla niepełnoprawnych – pracownicze formy zatrudnienia, lub z ruchomym czasem pracy. Jako wartościowe elastyczne formy aktywizacji dla niepełnosprawnych częściej wybierano te związane z subsydiowaniem. Ten model łączył się z przekonaniem, że więcej niepełnosprawnych powinno pracować na chronionym rynku pracy.

Zostaw komentarz