Działanie na rzecz informacji dla niepełnosprawnych

W sferze działania na rzecz informacji dla niepełnosprawnych zaliczono takie propozycje zadań, jak informacje o rynku pracy i na temat lokalnego rynku pracy (pracodawców, instytucji, jednostek szkoleniowych). Natomiast jako zadania typu wsparcie i zachęcanie zaliczono, takie jak: aktywizacja i motywacja do podejmowania działań w kierunku zatrudnienia, organizowanie warsztatów psychologiczno-motywacyjnych, warsztaty psychologiczne ukierunkowane na zwiększenie aktywności zawodowej osób niepełnosprawnych, nauczanie bardziej odważnego poszukiwania pracy, wzmacnianie wiary we własne siły.

Read the rest of this entry »

Zatrudnienie socjalne – ciąg dalszy

Zatrudnienie wspierane ma miejsce wówczas, gdy po zakończeniu uczestnictwa w zajęciach w Centrum Integracji Społecznej (lub w uzasadnionych przypadkach przed jego zakończeniem), Powiatowy Urząd Pracy kieruje daną osobę do pracy u pracodawcy lub w Centrum Integracji Społecznej. Wyznaczony pracodawca zobowiązuje się do zatrudnienia skierowanego do niego uczestnika przez okres nie krótszy niż 18 miesięcy, natomiast starosta (który zawiera z pracodawcą umowę) do refundowania mu części wypłaconego danej osobie wynagrodzenia przez okres 12 miesięcy w wysokości określonej dokładnie w ustawie o zatrudnieniu socjalnym. Uczestnik Centrum Integracji Społecznej może też założyć własną działalność gospodarczą bądź spółdzielnię socjalną.

Read the rest of this entry »

Zaangażowanie nauczycieli przy osobach niepełnosprawnych

Jest to związane z możliwościami uczenia się uczniów niepełnosprawnych. Taki uczeń nie tylko w skutek tej sytuacji uzyskiwał odrębny status w szkole, ale zarazem uczył się z niego korzystać. Nabywał silne poczucie prawa do odmiennego traktowania, identyfikowanego z zakresem zewnętrznych oczekiwań wobec siebie. Jest to szczególnie ważne, gdyż są to uczniowie, którzy napotykają na o wiele większe trudności w nauce i którzy raczej mogą liczyć na mniejsze sukcesy. Pokusa korzystania ze specjalnego statusu może być zbyt duża. Jak to określił jeden z informatorów, młody niepełnosprawny jest ciągle uczony tego, że ty jesteś biedny pokrzywdzony przez los, to my już ci t\-ch wymagań stawiać nie będziemy (powiat żarski).

Read the rest of this entry »

System ubiegania się o refundacje

Może nie zatrudniać osób niepełnosprawnych (w wymaganej ilości) i wpłacać określone kwoty na PFRON albo oferować im pracę uzyskując dofinansowanie. Niestety, większość z nich woli płacić kary71. Procedury przyznawania publicznej pomocy i zasady rozliczania się z niej są dość zawiłe, wymagają nierzadko fachowej pomocy (mogącej wiązać się z dodatkowymi kosztami). Potwierdzają to pracodawcy, których opinie na ten temat są dość krytyczne. Przedstawiciel Konfederacji Pracodawców Polskich twierdzi, że: obowiązujący dziś system rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych jest zbyt skomplikowany i nieefektywny zarówno z punktu widzenia państwa, jak i samych osób niepełnosprawnych12.

Read the rest of this entry »

Status młodych osób niepełnosprawnych na rynku pracy

Wybór przyczyn braku aktywności młodych osób niepełnosprawnych mało różnicował badane powiaty. Panuje tu duża zgodność. Jednym z nielicznych wyjątków była kwestia dojazdów do pracy. Na tę przyczynę wskazało 44,4% powiatów ziemskich i tylko 29,2% powiatów grodzkich3. Poziom wykształcenia i wiedza o organizacjach pozarządowych działających na rzecz

Read the rest of this entry »

Przygotowanie zawodowe i zatrudnienie młodzieży niepełnosprawnej

Celem zaplanowanych monografii terenowych była odpowiedź na pytania: jak wygląda współpraca różnych instytucji na terenie powiatu w zakresie przygotowania zawodowego i aktywizacji zawodowej młodzieży niepełnosprawnej oraz jakie rozwiązania przynoszą najlepsze efekty. Staraliśmy się także sprawdzić, na ile rozwiązania w zakresie upowszechnienia nietypowych form zatrudnienia dla młodzieży niepełnosprawnej mogą być zaakceptowane przez środowiska lokalne: pracodawców, służby zatrudnienia, przedstawicieli szkolnictwa, jednostek samorządu, organizacji pozarządowych. Odpowiedzi na postawione pytania badawcze miały nas doprowadzić do udzielenia odpowiedzi na pytanie o zaawansowanie procesu instytucjonalizacji problematyki przygotowania zawodowego i zatrudnienia młodzieży niepełnosprawnej w ramach praktyk różnych instytucji na szczeblu powiatu.

Read the rest of this entry »

Działania prowadzone przez organizacje pozarządowe

Dobra współpraca samorządu i trzeciego sektora pozwala realizować projekty, które w rzeczywisty sposób pomagają podnieść jakość życia młodych osób niepełnosprawnych. Organizacje pozarządowe odgrywają także dużą rolę w przełamywaniu stereotypów na temat osób niepełnosprawnych wśród pracodawców, decydentów i społeczności lokalnej. Jest to istotna funkcja tych organizacji, gdyż pozwala ona na zmianę klimatu społecznego wokół spraw osób niepełnosprawnych. Budowanie zrozumienia dla potrzeb i oczekiwań tego środowiska pozwala na opracowanie bardziej adekwatnej polityki publicznej, znalezienie metod działania lepiej dostosowanych do specyfiki poszczególnych środowisk osób niepełnosprawnych. Organizacje pozarządowe uczestniczą w opiniodawczych Radach do spraw Osób Niepełnosprawnych powoływanych na szczeblu gmin, powiatów i województw. Pozwala im to przekazywać postulaty i opinie swoich środowisk bezpośrednio przedstawicielom władzy publicznej, a tym samym kształtować ich poziom poinformowania o tym, jakie są realne potrzeby w sferze działań kierowanych do osób niepełnosprawnych.

Read the rest of this entry »

Brak odpowiednich umiejętności administracyjnych

Nie zawsze jednak przyjęcie poprawnych rozwiązań w zakresie tworzenia i wdrażania polityki integracji osób niepełnosprawnych prowadzi do zadowalających rezultatów. Niekiedy pojawia się problem sprawności wykonawczej, której niedostatki mogą uniemożliwiać realizację trafnych koncepcji. Tak o tym mówił jeden z naszych informatorów: w kolejnym dużym mieście Program Wyrównywania Szans Osób Niepełnosprawnych to, jak określił jego autor: jedynie zlepek dobrych intencji. Służy, żeby się do niego odnosić, ale nie ma żadnej mocy wykonawczej.

Read the rest of this entry »

Regulacje aktywności zawodowej osób niepełnosprawnych cz. III

Artykuł 40 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy: na szkolenie może być skierowana osoba (między innymi niepełnosprawna) jeżeli uprawdopodobni, że szkolenie to zapewni uzyskanie odpowiedniej pracy lub podjęcie działalności gospodarczej – wprowadza to znaczne ograniczenia do kierowania osób niepełnosprawnych na szkolenia indywidualne (68).

Read the rest of this entry »

Niepełnosprawny a trudności w szkole – ciąg dalszy

W efekcie pojawia się w szkole typowy zbiór reakcji na trudne przypadki pedagogiczne, gdyż nauczyciele starają się ułożyć relacje z uczniem niepełnosprawnym na zasadzie minimalizacji własnych kłopotów. Najprostszą z nich jest ignorowanie samej sytuacji do momentu, gdy problem stanie się „widoczny” i trzeba będzie jakoś zareagować. Nie każda młoda osoba niepełnosprawna w szkole jest problematyzowana (powiat ełcki). Ta „ignorancja” oszczędza wielu problemów szkole i nauczycielowi.

Read the rest of this entry »