Biuro księgowe w mieście Kraków – zalety outsourcingu

Według danych statystycznych średnie wynagrodzenie księgowego w Polsce wynosi ponad 4500 tys. zł brutto miesięcznie. Dla nowo powstałej firmy koszt ten jest niebagatelny. W zależności od ilości dostarczonych dokumentów biuro księgowe Kraków tego rodzaju usługi wykonuje już od 200 zł miesięcznie. Rzecz jasna koszt obsługi księgowej uzależniony jest zawsze od indywidualnej sytuacji danego przedsiębiorstwa, ilości dostarczonych dokumentów itp. Najmniej zapłacą z całą pewnością jednoosobowi przedsiębiorcy, którzy dopiero co rozpoczynają swoją przygodę z biznesem. Alternatywą dla biura rachunkowego jest profesjonalne oprogramowanie do księgowości. Nawet najlepsze oprogramowanie komputerowe nie udzieli jednak odpowiedzi na pewne wątpliwości podatkowe. Jedynie profesjonalne biuro rachunkowe jest w stanie rozwiązać wszelkie wątpliwości związane z podatkami. Szczególnie polecamy korzystać z biur rachunkowych oferujących również doradztwo podatkowe. Jak się bowiem okazuje niemal jedna trzecia spraw rozpatrywanych przez sady administracyjne dotyczy spraw związanych z rozliczeniami podatkowymi.

Biuro księgowe w Krakowie a księgowy na etacie

Z drugiej jednak strony nie sposób nie wspomnieć o zaletach księgowego na etacie. Owszem zalety te są niepodważalne ale pod warunkiem, że pracy starcza na to by wypełnić cały etat. W każdym innym przypadku zatrudnienie księgowego na cały etat wiąże się ze zbyt dużymi wydatkami. Biuro rachunkowe może również przejąć obowiązki związane z kadrami i płacami. Dla małych firm gdzie nie wystawia się zbyt dużo faktur dodatkowy księgowy na etacie jedynie obarcza budżet finansowy przedsiębiorstwa. Lepiej postawić na dobre i sprawdzone biuro księgowe Kraków. Wszystkie faktury i rozliczenia personalne pracowników będą wykonane na czas za o wiele mniejszą kwotę.

Biuro Księgowe Kraków

Swoją drogą usługi świadczone przez biuro rachunkowe modnie wpisują się w trend świadczenia usług outsourcingowych. Na czym one polegają? Część zadań związanych z administracją przedsiębiorstwa delegowane są instytucjom zewnętrznym. W chwili obecnej w ten sposób najprężniej rozwijają się przedsiębiorstwa działające w sektorze księgowo-finansowym. Przedsiębiorstwa rezygnują również z utrzymania etatu kadr i płac. Wolą dokumenty z dziedziny kadrowo-płacowej delegować na biura rachunkowe. O tym, że księgowość jest prowadzona przez biuro rachunkowe poinformowany być powinien odpowiedni dla nas Urząd Skarbowy. Zawiadomienie to trzeba złożyć naczelnikowi Skarbowemu. Powinno to nastąpić nie później niż 7 dni od momentu zawarcia umowy z biurem rachunkowym. W zawiadomieniu należy podać zarówno adres jak i nazwę biura rachunkowego. Najważniejsze jest jednak to by wskazać adres przechowywania dokumentów księgowych. W razie kontroli pracownicy urzędu skarbowego muszą wiedzieć gdzie ich szukać. Nie zwalnia to jednak z możliwości kontrolowania majątku firmy. W chwili obecnej biuro księgowe Kraków to najlepsza forma rozliczania podatków.

Kiedy prowadzenie ltd się opłaca?

Założenie firmy poza granicami kraju może przynieść wiele korzyści finansowych, ale ważne jest decydowanie się na wybranie odpowiednich form prawnych takich firm a jednocześnie właściwe skalkulowanie korzyści oraz strat. Jednocześnie ważne jest określenie głównego powodu, dla którego chce się zakładać firmę poza granicami kraju. Do popularnych rozwiązań, na które decydują się poszczególne osoby przy zakładaniu firm poza granicami kraju jest zakładanie oraz prowadzenie ltd, które pozwala na Read the rest of this entry »

Rodzaj rehabilitacji

Osoby niepełnosprawne intelektualnie świetnie sprawdzają się w wykonywaniu konkretnych czynności, do których zostanąprzyuczone. Jeśli jest to np. lepienie pierogów i smażenie ryby i do tych dwóch czynności dana osoba się świetnie przyucza, to w nich się świetnie porusza [oczywiście czynności co jakiś czas się zmienia]. Ta osoba się wdraża i czerpie olbrzymią satysfakcję z wykonywanej pracy (powiat stargardzki). Gdy człowiek z Zespołem Downa, pracuje, jest szczęśliwy, bo kosi, umie to robić (powiat złotoryjski).

Read the rest of this entry »

Grupy problemów podejmowane w wywiadach

Zostały przeprowadzone w oparciu o przygotowaną listę dyspozycji i informacji z przedstawicielami następujących instytucji w powiecie: władz samorządowej administracji publicznej, Powiatowego/Miejskiego Centrum Pomocy Rodzinie, Powiatowego Urzędu Pracy, organizacji pozarządowych, pracodawców z otwartego i chronionego rynku pracy, szkolnictwa ponadgimna- zjalnego przygotowującego młodzież niepełnosprawną do wejścia na rynek pracy, szkolnictwa wyższego (z pełnomocnikami do spraw zatrudnienia osób niepełnosprawnych) i innymi, ważnymi na terenie powiatu przedstawicielami instytucji (na przykład PFRON) oraz z kompetentnymi informatorami ze środowiska osób niepełnosprawnych. Ankieterzy-badacze w zależności od specyfiki powiatu modyfikowali liczbę wywiadów z poszczególnymi przedstawicieli instytucjonalnymi. W wielu powiatach ich liczba była wyższa niż 20. Wywiady obejmowały następujące grupy problemów3:

Read the rest of this entry »

Oferta rynku pracy dla młodych osób niepełnosprawnych

Celem pytań dotyczących istniejącej oferty rynku pracy dla młodych osób niepełnosprawnych było ustalenie najczęściej proponowanych im zawodów i stanowisk pracy oraz charakterystyk pracodawców, ze względu na takie cechy, jak: branża, typ rynku pracy (otwarty, chroniony), typ pracodawcy (prywatny, publiczny, organizacja pozarządowa)10. Pytania dotyczące zawodu i branży miały charakter otwarty. Prosiliśmy o podanie trzech najczęściej proponowanych zawodów i stanowisk pracy młodym osobom niepełnosprawnym w powiecie w ciągu ostatniego roku (2005). Na podstawie wypisów treści z pytań otwartych zbudowaliśmy listę zawodów i branż, z których pochodziły oferty pracy.

Read the rest of this entry »

Charakter organizacji pracy urzędu pracy

Model pracy z niepełnosprawnymi przyjęty w urzędzie silnie wpływa na jego współpracę z otoczeniem zewnętrznym. Im bardziej wykrystalizowana jest w urzędzie grupa osób odpowiedzialnych za te zadania, tym szerszy jest zakres jego współpracy z innymi instytucjami, działającymi w sferze aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych (tabela 21).

Read the rest of this entry »

Nietypowe formy zatrudnienia osób niepełnosprawnych cz. II

Zakładaliśmy, że pracownicy Powiatowych Urzędów Pracy, mający bezpośredni kontakt z osobami niepełnosprawnymi i z wieloma innymi instytucjami działającymi na rzecz zatrudnienia osób niepełnosprawnych (na przykład, lokalnymi szkołami, organizacjami pozarządowymi, Powiatowymi Centrami Pomocy Rodzinie, oddziałami PFRON) i pracodawcami w powiecie, będą mieli duże doświadczenie praktyczne odnośnie interesującej nas problematyki.

Read the rest of this entry »

Administracja samorządowa

Administracja samorządowa chętnie finansuje projekty wykonywane przez trzeci sektor, ponieważ panuje zasadne przekonanie, że organizacje pozarządowe mają najlepszy wgląd w potrzeby osób niepełnosprawnych. Ich konkretne i dobrze uzasadnione projekty powinny być zatem dofinansowywane. Jak napisała autorka monografii o Gdyni:

Read the rest of this entry »

Rodzaj niepełnosprawności a możliwość zatrudnienia

W powiatach grodzkich w stosunku do powiatów ziemskich nieco lepiej oceniano szanse znalezienia zatrudnienia dla osób z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności (zsumowane kategorie: duże i raczej duże – 51,6% i 37,9%) i dla osób z lekkim stopniem niepełnosprawności (zsumowane kategorie: duże i raczej duże – 69,4% i 57,9%).

Read the rest of this entry »

Szanse i przeszkody w podjęciu zatrudnienia – ciąg dalszy

Kolejne pytanie brzmiało: Jak Pan/i sądzi, jaki procent młodzieży niepełnosprawnej (w wieku 18-29 łat) po zakończeniu nauki chciałby: pracować na otwartym rynku pracy, pracować na chronionym rynku pracy, nie podejmować zatrudnienia? Obliczone na podstawie udzielonych odpowiedzi średnie wskazań procentowych (wartości od 0 do 100) wskazują na podobny rozkład odpowiedzi jak w poprzednim pytaniu, z wyjątkiem kategorii: nie podejmować zatrudnienia. W ocenie pracowników urzędów pracy, co siódmy młody niepełnosprawny nie chciałby lub nie mógłby po skończeniu nauki podejmować zatrudnienia:

Read the rest of this entry »